A ray of sunlight for Bulgarian households

A well-designed program of the Bulgarian draft Recovery will finance renewables installations and energy efficiency measures in private buildings. Bulgaria should put more EU cash into it.

(Моля, продължете надолу, за да прочетете текста на български език)

In a nutshell:

  • Recovery money going to renewables and energy efficiency in households
  • Good starting point, as there are more benefits to those households suffering from energy poverty
  • Room for improvement, in order to reach the maximum possible efficiency of the planned measure

Details:

In its draft Recovery plan, Bulgaria plans to allocate between €10 and €17 million of EU funds to co-finance energy efficiency and renewable energy projects in private buildings, both for multi-family and single-family buildings. In total, the program is expected to benefit up to 10’680 households.

This is a welcomed first step, especially as the measure has been designed carefully. For starters, it is a measure exclusively devoted to renewables (solar panels, solar thermal energy) and energy efficiency (heat pumps). Moreover, it will cover 100% of expenses only for those households most severely affected by energy poverty, while it will contribute up to 50% for installation expenses in all other cases.

The measure is also designed to target smaller municipalities with good air quality levels but did not receive any previous support. Eligibility will also be determined on whether the households are connected to district heating or to the gas transmission network. This way, the program would also be complementary to other financing streams, such as the LIFE programme, the Just Transition Fund and Cohesion funds.

However, some improvements are still possible. The amount of funding should be increased substantially, from “at least five fold” to “five to ten fold” in order to be in line with the European Green Deal and the Renovation Wave. To have real effect the RES measures should be preceded by building envelope energy efficiency improvements (not clear if addressed elsewhere). The funds for heat pumps cover single room air conditioners, but no multi split units, or integrated whole building residential solutions. Furthermore, it is strongly advisable that the quality of the installation of RES measures is strictly monitored by a third-party, and that there is maintenance included into the package. In that way, there could be a well rounded measure guaranteeing the longest possible lifetime of the installed equipment, in addition to its maximum efficiency.

Finally, when talking about reforms, the legislation fails to introduce the possibility of net metering as well as the concepts of “energy community” and “prosumer” (consumer-producer), which would guarantee Bulgarian citizens the right to be part of their own energy system.

Sources:

Greenpeace Bulgaria, The Bulgarian antediluvian energy plan (2021)
Bulgarian Council of Ministers, National Recovery and Resilience Plan, (draft as of February 2021) (in Bulgarian and English) Project A10

 

Лъч светлина за българските домакинства

Добре разработена програма от българския план за възстановяване ще финансира единични инсталации за възобновяема енергия и мерки за енергийна ефективност в частни сгради. България трябва да насочи повече европейски средства в тази посока.

Накратко:

  • Парите за възстановяване ще бъдат насочени към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийна ефективност в домакинствата
  • Добра отправна точка, с повече ползи за домакинства, страдащи най-сериозно от енергийна бедност
  • Има поле за подобрение, за да се постигне възможно най-голяма ефективност на планираната мярка

В Плана за възстановяване, България планира да отпусне между 10 и 17 милиона евросредства от ЕС за съфинансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия в частни сгради, както за многофамилни, така и за еднофамилни сгради. Общо се очаква от програмата да се възползват до 10 680 домакинства.

Това е приветствана първа стъпка, особено след като мярката е проектирана внимателно. За начало тя е посветена изключително на възобновяемите енергийни източници (слънчеви панели, слънчева топлинна енергия) и енергийна ефективност (термопомпи). Освен това тя ще покрива 100% от разходите само за тези домакинства, които са най-силно засегнати от енергийната бедност, докато във всички останали случаи ще допринесе с до 50% за разходите за инсталациите.

Мярката е предназначена за по-малки общини с добро ниво на качество на въздуха, които преди не са получавали такава подкрепа. Допустимостта ще бъде определена и от това дали домакинствата са свързани към топлофикация или към газопреносната мрежа. По този начин програмата ще допълва и други финансови потоци, като програма LIFE, Фонда за справедлив преход и Кохезионните фондове.

Все пак са възможни някои подобрения. Размерът на финансирането трябва да бъде увеличен значително, между пет и десет пъти, за да бъде в съответствие със Зелената сделка на ЕС и Вълната на обновяване. За да имат реален ефект, мерките за ВЕИ трябва да бъдат предшествани от подобрения на енергийната ефективност на сградите (не е ясно дали ще бъдат разгледани другаде). Средствата за термопомпи покриват климатици за единични стаи, но не и мулти сплит системи, или интегрирани жилищни решения за цялата сграда. Освен това е силно препоръчително качеството на инсталираните ВЕИ мерки да се следи стриктно от трета страна и да има поддръжка, включена в пакета. По този начин може да има добре структурирана и цялостна мярка, гарантираща възможно най-дългия живот на инсталираното оборудване, в допълнение към неговата максимална ефективност.

И накрая, когато говорим за реформи, законодателството не успява да въведе възможността за нетно измерване, както и понятията “енергийна общност”  и  „prosumer” (потребител-производител), които биха гарантирали на българските граждани правото да бъдат част от собствената си енергийна система.

Източници:

Грийнпийс – България, Българският допотопен енергиен план (2021 г.)
Национален план за възстановяване и устойчивост, (версия от февруари 2021 г.) (на български и английски език) Проект A10