EU funds wasted in a new Bulgarian incinerator

EU funding for a waste incineration plant condemns the Bulgarian capital to burn precious resources for the next 3 decades.

(Моля, продължете надолу, за да прочетете текста на български език)

In a nutshell:

  • €158 million of EU regional funding and loans from European Investment Bank (EIB) spent on a waste incinerator in Sofia
  • Waste incineration is harmful for the environment and human health
  • If realised, Bulgaria will not meet its recycling targets, and per year 36’000 tons of ashes will have to be landfilled, of which 3’000 tons will be hazardous waste

Details:

The construction of a new combined heat and power (CHP) plant for Sofia’s district heating, operating with heat coming from a huge waste incinerator, would doom the capital to burn waste for 30 years. It will surely prevent Bulgaria from reaching the EU waste management targets, including a 65% recycling target by 2030. This is without even mentioning greenhouse gas emissions and air pollution that will be caused, and the lack of transparency on the environmental impact assessment of the project.

This project, whose construction would cost around €180 million, has been heavily subsidised by the European Union. In March 2020, during the first months of the pandemic, the European Commission approved its financing with €77 million coming from the European Regional Development Fund (which is close to 30% of funds available under the 2014-2020 Environment Operational Programme). The European Investment Bank had also signed a €67 million loan in December 2018, and it is now considering giving an additional loan, even though incineration projects are no longer eligible according to the bank’s new guidelines.

The activists recently marched in the streets of Sofia to demand European Regional Development Funds for the Sofia incineration plant to be re-allocated to intensify recycling and composting instead. For now, this project stands out as an example of short-sighted and non-transparent projects that should never be financed by EU funds.

Sources:

Bankwatch, Sofia Incinerator, (2020)

European Commission, Cohesion Policy: Commission invests in better waste management in Bulgaria (2020)

European Investment Bank, Toplofikacia CHP project bg national cofinancing (2021)

European Investment Bank, The EIB Circular Economy Guide (2020)

 

Средства от ЕС се хабят в нов български инсинератор

Европейското финансиране за инсталация за изгаряне на отпадъци осъжда българската столица да гори ценни ресурси за следващите 3 десетилетия.

Накратко:

  • Ще бъдат изразходвани 158 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие и заеми от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), за изгаряне на отпадъци в София
  • Изгарянето на отпадъци е вредно за околната среда и човешкото здраве
  • Ако проектът бъде реализиран, България няма да изпълни целите си за рециклиране и годишно ще трябва да се депонират 36 000 тона пепел, от които 3000 тона ще бъдат опасни отпадъци

Изграждането на нова централа за комбинирано производство на електрическа енергия и топлина (CHP) за централното отопление на София, работеща с топлина, идваща от огромна инсталация за изгаряне на отпадъци, би обрекло столицата да изгаря отпадъци поне 30 години. Това със сигурност ще попречи на България да постигне целите на ЕС за управление на отпадъците, включително целта за рециклиране от 65% до 2030 г., без дори да се споменават емисиите парникови газове и замърсяването на въздуха, които ще последват, както и липсата на прозрачност при оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) на проекта.

Този проект, чието изграждане би струвало около 180 милиона евро, е силно субсидиран от Европейския съюз. През март 2020 г., по време на първите месеци на пандемията, Европейската комисия одобри финансиране в размер на 77 милиона евро през Европейския фонд за регионално развитие (което е близо 30% от наличните средства по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.). Европейската инвестиционна банка също беше подписала заем от 67 милиона евро през декември 2018 г. и сега обмисля да даде допълнителен заем, въпреки че проектите за изгаряне вече не отговарят на условията според новите насоки на банката.

Активистите наскоро излязоха на шествие по софийските улици, за да поискат средствата от Европейския фонд за регионално развитие да бъдат преразпределени в полза на рециклирането и компостирането. Засега проектът за инсинератор се откроява сред примерите за недалновидни и непрозрачни проекти, които никога не трябва да се финансират от еврофондове.

Източници:

Bankwatch, инсинератор в София, (англ., 2020)

Европейска комисия, Кохезионна политика: Комисията инвестира в по-добро управление на отпадъците в България (англ., 2020)

Европейска инвестиционна банка, проект на „Топлофикация” CHP с българско съфинансиране (англ., 2021)

Европейска инвестиционна банка, Ръководство за кръгова икономика на ЕИБ (англ., 2020)