Bulgaria plans to replace its coal dependence with fossil gas addiction

Bulgaria plans to use Recovery funds for switching from coal to gas. This risks increasing fossil gas dependency for households, and making energy transition very expensive.

(Моля, продължете надолу, за да прочетете текста на български език)

In a nutshell:

  • Recovery money will finance infrastructure for switching from coal to gas
  • This will lock-in Bulgaria into fossil gas dependency, making decarbonization goals unachievable
  • Favors the interest of energy oligarch linked to gasification of coal power plants
  • Covers up the whole thing as a potential hydrogen project (with no mention of green hydrogen or extra RES capacity for its production)

Details:

The Bulgarian government plans to allocate around €244 million coming from the Recovery and Resilience Facility (RRF) for the construction of a huge gas infrastructure project.

On paper, the project aims to phase out the use of coal for electricity generation and to gradually replace the fuel base in power plants through so-called “low-carbon” gases – biogas and hydrogen, blended at different ratios with fossil gas. The 175 km long gas pipelines are supposed to transport “low-carbon” gases – mainly to coal thermal power plants in the coal-dependent regions of Maritsa East and Bobov dol. But this is just mere disguise. In reality, this infrastructure would be connected to the existing fossil gas transmission network of Bulgartransgaz EAD as well as to the Greece-Bulgaria Interconnector (IGB), under construction for over 12 years.

Instead of supplying low-carbon gaseous fuels, the project is actually bringing about a coal-to-gas transition, which would increase the fossil gas dependency of the region and leave households and other industrial and administrative consumers stuck with fossil gas bills for years. This would not be in line with the climate targets of the Paris Agreement and would abort the possibility for Bulgaria to meet its decarbonization goals.

But there is more than meets the eye. It seems that the government is interested in this new infrastructure because it would allow for the “gasification” of four obsolete but ‘strategically important’ coal thermal power plants, thereby keeping them alive. Among them, the most controversial is the salvage of Bobov dol plant, on which looms the presence of а Bulgarian energy oligarch. Within Maritsa East Energy Complex is the deeply in debt state-owned Maritsa East II power plant, but also two American ones with power purchase agreements.

Once more, the government hides behind the “low-carbon” gases facade, while in practice the new infrastructure will link the power plant to the gas network without any green strings attached – not even a minimum 10% share of green hydrogen. Furthermore, commercially viable hydrogen technologies are not expected before the middle of the decade. It’s obvious that the idea is to postpone the shutting down of these power plants and keep their expensive and ineffective electricity production.

What’s also puzzling is the length of the proposed gas pipelines. They ought to connect to the existing gas transmission network, as well as to the future gas interconnector with Greece, which both are located about 20 km from Maritsa East Complex, but the project aims for a new 125 km long pipe. TPP Bobov Dol has also requested to be connected to the nearby main gas pipeline (3-4 km away), while the recovery plan envisages a 50 km gas pipeline.

These are all the reasons why this gas infrastructure should receive neither funds, nor any other kind of support from the EU. There is no time to lose: coal-to-gas conversion plans are already at a dangerously advanced stage. The European institutions should intervene quickly, so that this EU cash can be invested on measures that could truly transform Bulgaria’s energy system.

Sources:

Bulgarian Council of Ministers, National Recovery and Resilience Plan, (draft as of February 2021) (in Bulgarian and English) Project A13

България планира да замени зависимостта си от въглища с изкопаем газ.

България планира да използва средствата за възстановяване за преминаване от въглища към газ. Това рискува да увеличи зависимостта от изкопаем газ за домакинствата и да направи енергийния преход много скъп.

Накратко:

  • Парите за възстановяване ще финансират инфраструктура за преминаване от въглища към газ
  • Това ще заключи България в зависимост от изкопаем газ, което ще направи целите за декарбонизация непостижими
  • Подкрепя интереса на енергиен олигарх, свързан с газификация на въглищните централи
  • Представя цялото нещо като потенциален водороден проект (без дори да се споменава зеления водород или да се предвиди ВЕИ капацитет за производствените или електролизните инсталации)

Българското правителство планира да похарчи около 244 милиона евро от Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF) за изграждането на огромен проект за газова инфраструктура.

На хартия проектът има за цел постепенно да премахне използването на въглища за производство на електроенергия и постепенно да замени горивната база в електроцентралите чрез така наречените „нисковъглеродни“ газове – биогаз и водород, смесени в различни съотношения с изкопаем газ. Газопроводите с дължина 175 км трябва да транспортират „нисковъглеродни“ газове – главно до ТЕЦ-ове на въглища в зависимите от въглищата региони Марица Изток и Бобов дол. Но това е просто прикриване. В действителност тази инфраструктура ще бъде свързана със съществуващата мрежа за пренос на изкопаем газ на „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и с междусистемната връзка (интерконектор) Гърция-България (IGB), изграждана повече от 12 години.

Вместо да доставя газообразни горива с ниски въглеродни емисии, проектът всъщност води до преход от въглища към газ, което би увеличило зависимостта от изкопаем газ в региона и би принудило домакинствата и останалите индустриални и административни потребители да останат със сметки за изкопаем газ за години напред. Това не би било в съответствие с климатичните цели на Парижкото споразумение и би провалило възможността България да изпълни целите си за декарбонизация.

Ако се вгледаме по-подробно, изглежда, че правителството се интересува от тази нова инфраструктура, тъй като ще позволи „газификация“ на четири остарели, но „стратегически важни“ въглищни ТЕЦ, като по този начин ще ги поддържа живи. Сред тях най-противоречиво е спасяването на централата в Бобов дол, която е свързана с български енергиен олигарх. В рамките на енергийния комплекс „Марица-изток“ е лошо задлъжнялата държавна електроцентрала – „Марица-изток 2“, но също така и две американски с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия. За пореден път правителството се крие зад фасадата на „нисковъглеродните газове“, докато на практика новата инфраструктура ще свързва електроцентралата с газовата мрежа без никакви зелени връзки – дори и минимум 10% дял зелен водород. Освен това, търговско зрели водородни технологии не се очакват преди средата на десетилетието. Очевидно е, че идеята е да се отложи спирането на тези електроцентрали и да се запази тяхното скъпо и неефективно производство на електроенергия.

Недоумение поражда и дължината на предложените газопроводи. От една страна се казва, че новите газопроводи искат да се свържат към съществуващата газопреносна мрежа, както и до бъдещия газов интерконектор с Гърция, които се намират на около 20 км от комплекса Марица Изток, а проектът цели 125 km нови тръби. ТЕЦ Бобов дол вече е поискал да бъде свързан с близкия магистрален газопровод (на 3-4 km), докато планът за възстановяване предвижда 50 км газопровод.

Източници:

Министерски съвет на Република България. Национален план за възстановяване и устойчивост.(проект от февруари 2021 г.) (на български и английски език) Проект A13