An EU-funded motorway threatens biodiversity in Bulgaria

The Kresna Gorge has the richest biodiversity in Bulgaria. Despite the existence of better alternatives, an EU-funded motorway, that might pass through it, puts this unique biodiversity and local economy at risk.

(Моля, продължете надолу, за да прочетете текста на български език)

In a nutshell:

  • A Natura 2000 site rich on biodiversity is threatened by a motorway
  • Alternative routes exists, but Bulgarian construction lobbyists would lose out
  • EU Cohesion funds would support construction work, contradicting the “Do No Significant Harm” principle

Details:

The Kresna Gorge has the highest concentration of biodiversity in Bulgaria, and among the top ones in Europe. It is part of the EU’s Natura 2000 network of protected areas. It is also an area where adventure tourism is flourishing and locals have the potential to develop sustainable agriculture.

The Gorge is now threatened by the construction of the Struma motorway, which is a part of the European Transport Corridor 4 that would link Sofia and Thessaloniki. Under the current plans, in fact, one lane of the motorway will be constructed inside the Gorge.

This is unacceptable for many reasons. Firstly, because there are not one, but two potential alternative routes – a 15 km tunnel and the so-called full “Eastern by-pass”, higher up in the mountains. Secondly, despite the fact that Bulgarian authorities had decided against it after an environmental impact assessment in 2008, this route was established as a result of intense lobbying by construction companies.

What is even more striking is that EU money would fund this project. The Struma motorway has already received over €600 million of EU funding and €57 million from the European Investment Bank (EIB) in the past years, during which the motorway reached both sides of the Gorge turning it into a bottleneck. However, it is still untouched by construction works. Failing to respond to the comments of the European Commission for the previous EU programme period, now, the project has again been included in the new Bulgarian Transport Programme for the 2021-2027 budget period, meaning that it aims to receive more financial support from the European Regional Development Fund but with no plans to change the initial plan to carve the motorway through the Gorge.

This would only be acceptable provided that EU funds are not used for breaching EU environmental legislation and the money us use only if the transit motorway traffic is removed outside of the Kresna gorge.

It is simply unacceptable that EU funds are used to destroy European natural capital and do significant harm to ecosystems.

Sources:

Draft “Transport Connectivity” Programme 2021 – 2027

Kresna.org, Save Kresna Gorge – The Story Explained (2020)

Youtube, Save Kresna Gorge – The Story Explained (2020)

“Save Kresna Gorge” Briefing, Bulgaria December 2017

WWF, MEPs call on EC to launch infringement procedure to save Pirin and Kresna Gorge (2018)

 

Магистрала, финансирана от ЕС, застрашава биоразнообразието в България

Кресненското дефиле има най-богатото биоразнообразие в България. Въпреки съществуването на по-добри алтернативи, финансирана от ЕС магистрала, която може да премине през него, излага на риск това уникално биологично разнообразие и местната икономика.

С две думи:

  • Обект от мрежата на „Натура 2000“, богат на биоразнообразие, е заплашен от строежа на магистрала през него
  • Алтернативни маршрути за строежа на магистралата съществуват, но те, изглежда, не са толкова изгодни за българските строителни лобисти
  • Кохезионния фонд на ЕС ще финансира строителството в противоречие с принципа „Да не се нанасят значителни вреди“

В Кресненското дефиле има най-високата концентрация на биологично разнообразие в България и е сред първите в Европа. Той е част от мрежата на ЕС за защитени територии „Натура 2000“. Това също е област, в която приключенският туризъм процъфтява и местните жители имат потенциала да развиват устойчиво земеделие.

Сега дефилето е застрашено от изграждането на магистрала „Струма“, която е част от европейския транспортен коридор, който трябва да свързва София и Атина. Според настоящите планове едната лента от магистралата ще бъде изградена в самия пролом.

Това е неприемливо по много причини. Първо, защото има не един, а два потенциални алтернативни маршрута – 15 км тунел и така наречения „Източен обход“, по-нагоре в планината. На второ място, фактът, че българските власти са взели решение да пренебрегнат алтернативите, въпреки ясните данни от Оценката на въздействието върху околната среда през 2008 г., този маршрут е създаден в резултат на интензивно лобиране от строителни компании.

Още по-фрапиращото е, че средства от ЕС ще финансират този проект. Той вече е получил повече от 600 милиона евро финансиране от ЕС и 57 милиона евро от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) през последните години, през това време магистралата достига до двете страни на пролома, превръщайки го в пречка. Въпреки това, той все още е недокоснат от строителните работи. Без да отговори на коментарите на Европейската комисия през предходния програмен период на ЕС, проектът е включен в новата програма “Транспортна свързаност” за бюджетния период 2021-2027 г., което означава, че цели да получи още по-голяма финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие, но без планове за промяна на първоначалния план за преминаване на магистралата през пролома.

Това трябва да се избегне: просто е недопустимо средствата на ЕС да се използват за унищожаване на европейския природен капитал и да нанасят значителна вреда на екосистемите.

Източници:

Проект на програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027

Да спасим Креснeнското дефиле – Историята (2020)

Да спасим Кресна: Историята (видео)

“Да спасим Кресненското дефиле” брифинг 2017 (на английски език)

WWF, Евродепутати призовават ЕК да спаси Пирин и Кресненското дефиле