Bulgaria by-passes environmental concerns with a new road cutting through Bulgarka Nature Park

The European Regional Development Fund might finance the construction of a road cutting through a nature park, threatening the habitat of the Brown Bear, a protected species.

(Моля, продължете надолу, за да прочетете текста на български език)

In a nutshell:

  • EU Cohesion Funds could go to a road threatening a Bulgarian nature park
  • Brown bear breeding habitat at serious risk
  • Alternatives are completely disregarded

Details:

The Bulgarka Nature Park, part of the Natura 2000 network of protected sites, risks being cut in half by the construction of a road and a 3.2 km tunnel. If implemented, the road will cut through the wildest part of Bulgarka Park, destroying the breeding grounds of the Brown Bear, a species protected under EU legislation. Such an act would be in blatant violation of EU nature protection laws.

This is unacceptable, especially because alternatives existed, but were completely disregarded during the latest Environmental Impact Assessment, carried out in 2012. An earlier assessment from 2008 considered an alternative route that foresaw the construction of the long tunnel under the Shipka Peak. This option would have avoided the construction of the road in the middle of the nature park.

To make things worse, the project has been included in the Transport Connectivity Programme 2021-2027, which means it is potentially eligible to receive EU cash coming from the European Regional Development Fund. At present, the budget allocated for the project is not specified; however, the tenders from construction companies range from €183 to €213 million (BGN 358- 417 million). It is unacceptable for EU tax payers to have their money used to destroy EU natural capital.

Complaints from nature conservation NGOs were rejected by the Bulgarian Court and European Commission. This is a shame, especially considering that the area which could potentially become part of the 10% of “strictly protected areas” required under the EU Biodiversity Strategy 2030.

Sources:

Mediapool.bg, Тунелът под Шипка ще струва десетки милиони над прогнозната цена (2021)

Draft Transport Connectivity Programme 2021 – 2027

Decision of the Ministry of the Environment agreeing to the project (2012)

 

България пренебрегва екологични опасения за нов път разсичащ Природен парк „Българка“

Европейският фонд за регионално развитие може да финансира изграждането на път, разсичащ природен парк и застрашаващ местообитанието на Кафявата мечка – защитен вид.

На кратко:

  • Средства от Кохезионните фондове на ЕС, ще бъдат инвестирани в път, който ще навреди на български природен парк
  • Има сериозен риск от разрушаването на хабитата на кафявата мечка
  • Алтернативите са напълно пренебрегнати

Природен парк “Българка”, който е част от мрежата от защитени зони “Натура 2000”, рискува да бъде разделен наполовина чрез изграждането на път и 3,2 км тунел. Ако бъде осъществен, пътят ще пресече най-дивата част на парк „Българка“, унищожавайки терени, които се използват през размножителния период на кафявата мечка, а това е вид, включен в Червената книга на България, защитен от законодателството на ЕС. Подобен акт би представлявал грубо нарушение на законодателството на ЕС за опазване на природата.

Това е неприемливо, особено защото алтернативи съществуват, но са били напълно пренебрегнати по време на последната Оценка на въздействието върху околната среда, направена през 2012 г. В по-ранна оценка от 2008 г. се разглежда алтернативен маршрут, който предвижда изграждането на дълъг тунел под връх Шипка. Тази опция би избегнала изграждането на път през самия природен парк.

Отгоре на всичко проектът е включен в Програмата за транспортна свързаност 2021-2027 г., което означава, че потенциално има право да получи европейски средства чрез Европейския фонд за регионално развитие. Понастоящем бюджетът, определен за проекта, не е посочен; обаче, оферти от строителни фирми варират от €183-€213 million (358-417 BGN). Неприемливо е да се използват парите на данъкоплатците от ЕС за унищожаване на природния капитал на ЕС.

Жалбите на природозащитните организации бяха отхвърлени от българския съд и от Европейската комисия. Това е жалко, особено като се има предвид, че това е ценна зона за биоразнообразието и потенциално може да стане част от 10% „строго защитени територии“, изисквани съгласно Стратегията за биологично разнообразие на ЕС до 2030 г.

Източници:

Mediapool.bg, Тунелът под Шипка ще струва десетки милиони над прогнозната цена ( 2021)

Проект на програма за транспортна свързаност 2021 – 2027

Решение на Министерството на околната среда за съгласие с проекта (2012 г.)